9. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Köteles az eladó szigorúan bizalmasan kezelni minden olyan technikai vagy kereskedelmi know-how-t, specifikációt, találmányt, eljárást vagy kezdeményezést, amelyik bizalmas természetű és amelyet a vevő vagy a vevő megbízottja hoz az eladó tudomására. Ugyanez érvényes a vevő üzleti tevékenységével vagy termékeivel kapcsolatos bizalmas információkra is, amelyet szerepelnek a vételi megrendelésben, és amelyeket a megrendelés teljesítéséhez hoznak az eladó tudomására. Az ilyen bizalmas információkat az eladó kizárólag azoknak az alkalmazottainak, ügynökeinek vagy alvállalkozóinak adhatja át, akik és amelyek részt vesznek a megrendelés teljesítésében, és kizárólag olyan terjedelemben, ami szükséges ahhoz, hogy az eladó eleget tudjon tenni a vevővel szemben a szerződésből adódóan fennálló kötelezettségeinek. Köteles az eladó biztosítani, hogy ezekre az alkalmazottakra, ügynökökre és alvállalkozókra ugyanúgy érvényes legyen a titoktartási kötelezettség, mint magára az eladóra. Az eladó kizárólag a vevő előzetes írásos hozzájárulásával hozhatja nyilvánosságra azt a tényt, hogy árukat szállít a társaságnak. Az eladó köteles eleget tenni a jelen pontban tárgyalt titoktartási kötelezettségének a szerződés teljesítését vagy bármely okból bekövetkező megszűnését követően három (3) évig.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: